Els ciutadans són els principals beneficiaris del Pla de Barris i han de formar part dels òrgans de decisió i de govern que es crearan

El Consell del Barri

Una participació ciutadana activa

El desenvolupament del Pla de Barris no només s’ha de traduir en carrers i façanes arranjats o fanals instal·lats, sinó també en una millora de la convivència, un impuls a les actuacions socials i a la cultura, una promoció del turisme ... en definitiva, una major qualitat de vida. I el més important: és un projecte obert a la participació de tothom.

A través de les taules de participació i de treball organitzades per l’Ajuntament de Llagostera, els veïns ja han intervingut d’una manera activa en la redacció del projecte del Pla de Barris. Però el procés de participació ciutadana no acaba aquí.

Els ciutadans són els principals beneficiaris del Pla de Barris i han de formar part, juntament amb les associacions, els grups polítics i els tècnics, dels òrgans de decisió i de govern que es crearan. Uns òrgans que es reuniran periòdicament per avaluar el desenvolupament i l’execució del pla i per poder fer propostes sobre la definició dels diferents projectes. Perquè l’èxit del Pla de Barris serà l’èxit de tot Llagostera.

Òrgans de gestió

  • Coordinador i equip tècnic
  • Regidories afectades

Òrgans de governació

  • Alcaldia
  • Consell del Barri
  • Consell Assessor
  • Comitè d’Avaluació i Seguiment

El Consell del Barri

El Consell del Barri serà l’òrgan col·legiat de decisió i representació i màxim òrgan de govern.

La seva principal funció és supervisar l’execució del projecte i transmetre la veu dels veïns. També haurà de prendre decisins respecte a l’atorgament d’ajuts, modificacions de propostes d’actuació, variacions de calendari…

El Consell del Barri estarà format per l’alcalde de Llagostera (president), els portaveus dels grups polítics, representació veïnal, representants d’entitats i associacions… El coordinador de l’Oficina de Gestió també hi participarà, tot i que no tindrà vot.

La Generalitat i la Diputació també hi poden formar part, si ho consideren oportú.

Les decisions del Consell són consultives i hauran de ser transmeses a l’Ajuntament, el qual les haurà de ratificar o desestimar a través dels diferents òrgans de govern (Alcaldia, Junta de Govern o Ple).

Un cop constituït, està previst que el Consell del Barri es reuneixi periòdicament. Els seus acords, un cop ratificats, seran publicats al Butlletí del Barri. Les reunions tindran lloc a l’Espai del Barri i els seus plenaris seran públics.